Všeobecné Všeobecné zmluvné podmienk

Všeobecné obchodné podmienky

 

Údaje o Dodávateľovi

Meno dodávateľa:

Picmac Kft.

Sídlo dodávateľa:

4400  Nyíregyháza Námestie Mártírok 9.

Telefónne číslo:

+421 2 22202324

E-mailová adresa:

[email protected]

DIČ:

SK4120197884

Registračné číslo spoločnosti:

15-09-084200

Poskytovateľ hostingu:

DoclerNet Hosting Kft.

Číslo bankového účtu:

SK9611110000001605454018 ( Unicredit Bank )

 

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia:
  1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len “VZP") upravujú podmienky používania webovej stránky https://www.nano-tyre.sk/ (ďalej len “Webová stránka") zákazníkom alebo používateľom (ďalej len “Zákazník"). VZP upravujú aj podmienky nákupu a uzatvorenia kúpnej zmluvy v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Ustanovenia týchto VZP a/alebo upozornenia a iné informácie uverejnené na Webovej stránke sa musia vykladať spoločne a vo vzájomnej súvislosti. Ak sa obsah VZP líši od obsahu oznámení a iných informácií uverejnených na Webovej stránke, ustanovenia VZP majú prednosť.

Nákupom na webovej stránke Zákazník berie na vedomie a súhlasí s ustanoveniami týchto VZP.

 1. Predávajúci: Dodávateľ alebo spoločnosť uvedená ako Predávajúci pre jednotlivé Výrobky na Webovej stránke, so všetkými kontaktnými údajmi a vlastnými zásadami ochrany osobných údajov vo vzťahu k danému Výrobku. Ak pri ponúkanom Produkte nie je uvedený žiadny iný Predajca, za Dodávateľa sa považuje Predajca.
 2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 3. Objednávka vytvorená na webovej stránke sa považuje za prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Elektronicky uzatvorená zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu, Dodávateľ ju nearchivuje, a preto takáto zmluva nie je dostupná a nie je možné ju nad rámec tejto zmluvy overiť.
 4. Predávajúci nepodlieha žiadnemu kódexu správania.

 

 1. Poskytované služby

Dodávateľ prostredníctvom Webovej stránky zabezpečuje predaj pneumatík a poskytuje zásielkové služby a služby internetového obchodu. 

 

 1. Podmienky používania

Zákazník používa Webovú stránku na vlastné riziko.

Dodávateľ nezodpovedá za správnost používateľov Webovej stránky alebo za obsah, ktorý zverejňujú. Zákazník je povinný dohliadať na to, aby pri používaní Webovej stránky priamo alebo nepriamo neporušil práva tretích osôb alebo akékoľvek právne predpisy. Zákazník je výlučne a v plnej miere zodpovedný za svoje vlastné správanie.

Ak Zákazník zistí nesprávny obsah na Webovej stránke, je povinný o tom bezodkladne informovať Dodávateľa, ktorý je oprávnený tento obsah bezodkladne odstrániť alebo upraviť.

Ak Zákazník poruší ustanovenia týchto VZP, Dodávateľ je oprávnený upozorniť Zákazníka, pozastaviť alebo zrušiť jeho účet, dočasne alebo trvalo zablokovať prístup Zákazníka na Webovú stránku.

Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje práva alebo právne nároky vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VZP na inú osobu. Zákazníkovi zostáva zachované právo uplatniť akúkoľvek pohľadávku alebo započítať akúkoľvek protipohľadávku na právnom základe existujúcom v čase oznámenia postúpenia.

Zákazník nie je oprávnený na prevod práv a právnych nárokov, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VZP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

Do obsahu sa podľa ustanovení týchto VZP zahrňujú predovšetkým, ale nie výlučne aj logá, grafické prvky, obchodné ochranné známky, fotografie a/alebo iný obsah zverejnený na Webovej stránke.

 

 1. 30-dňové odstúpenie od kúpnej zmluvy

U nás objednaných namontovaných pneumatík a diskov, ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní s objednanými produktami, môžete svoj nákup zrušiť do 30 kalendárnych dní od prijatia.

V takom prípade je finančná časť odvozu pneumatík je zaťažená na stranu odstupujúceho od nákupu.

Právo spotrebiteľa na vrátenie výrobku do 30 dní čiastočne pokrýva právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní.

Kontaktujte nás na adrese [email protected]

 

 

 1. Nákupný proces

4.1.Registrácia:

Nákup na webovej stránke sa uskutoční po predchádzajúcej registrácii.

Na účely registrácie je potrebné Dodávateľovi poskytnúť nasledujúce údaje:

 • Priezvisko
 • Meno
 • Názov spoločnosti (ak je to potrebné)
 • Daňové identifikačné číslo (ak je to potrebné)
 • Fakturačná adresa
 • Dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Heslo

Dodávateľ informuje Kupujúceho o úspešnej registrácii e-mailom.

4.2.Objednávka:

Zákazník si môže objednať produkty ponúkané prostredníctvom webovej stránky. Zákazník má možnosť získať podrobné informácie o ponúkanom výrobku a jeho cene. Popisy výrobkov majú len informatívny charakter a nie vždy obsahujú všetky relevantné informácie. Podrobný opis výrobku nájdete na oficiálnej webovej stránke výrobcu. Informácie o výrobku poskytuje výrobca a Dodávateľ nezodpovedá za ich obsah.

Zákazník si objedná tovar pridaním do nákupného košíka, zadaním potrebných dodacích a fakturačných údajov a výberom spôsobu platby a dopravy. Vloženie tovaru do košíka nepredstavuje vybavenie objednávky.

Po prijatí týchto VZP zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo Objednať ("návrh zmluvy").

 

Potvrdením objednávky Zákazník vyhlasuje, že poskytnuté informácie sú správne. Potvrdením objednávky sa Zákazník zaväzuje zaplatiť za tovar spôsobom, ktorý si Zákazník sám zvolí; v opačnom prípade má Predávajúci právo odmietnuť vybavenie objednávky.

 

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu do 24 hodín od vytvorenia objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom je uzatvorená na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim zaslaním potvrdzujúceho e-mailu Zákazníkovi.

 

Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Predávajúcemu respektíve Zákazníkovi, keď ich má adresát k dispozícii. Ak Zákazník v priebehu 24 hodín od vytvorenia Objednávky neobdrží od Predávajúceho potvrdzujúci e-mail, je povinný do 48 hodín od vytvorenia Objednávky o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 týchto VZP. Pokiaľ Zákazník túto povinnosť nesplní, Predávajúci je zbavený zodpovednosti za nedoručenie potvrdzujúceho e-mailu v primeranom čase, ak je dôvodom meškania skutočnosť, že Zákazník uviedol nesprávnu e-mailovú adresu alebo e-mail nie je možné doručiť Zákazníkovi z dôvodu preťaženia poštovej schránky.

 

Ak Predávajúci nie je schopný Zákazníkovi doručiť objednaný tovar, je povinný o tejto skutočnosti informovať Zákazníkom a v prípade, že Kupujúci zaplatil kúpnu cenu vopred a akceptoval ukončenie platnosti kúpnej zmluvy, je povinný Zákazníkovi túto sumu vrátiť do 14 dní odo dňa ukončenia platnosti kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na úhrade kúpnej ceny aj v splátkach a/alebo na zmene spôsobu úhrady.

 

 

4.3.Ceny výrobkov

Ceny uverejnené na webovej stránke predstavujú hrubé ceny, t. j. zahŕňajú DPH a všetky ostatné dane a poplatky

Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na doručenie. Za balenie neúčtujeme žiadne poplatky.

Ceny sú uvedené v eurách (€).

Celková suma zahŕňa všetky náklady vrátane nákladov na doručenie, ak Predávajúci účtuje poplatok za doručenie.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za cenu, ktorá je aj napriek plnej obozretnosti z jeho strany alebo z dôvodu zlyhania elektronického systému zjavne nesprávna alebo výrazne odlišná od všeobecne známej ceny za výrobok (napríklad 0,- €). V takom prípade dodávateľ môže zákazníkovi ponúknuť dodanie výrobku za správnu cenu, kupujúci však túto ponuku nemusí prijať a má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.4.Záväznosť, potvrdenie objednávky

Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdzujúci e-mail najneskôr do 15 minút od obdržania jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy. Potvrdzujúci e-mail obsahuje údaje Zákazníkom zadané počas objednávky (fakturačné a doručovacie údaje), identifikačné číslo objednávky, dátum objednávky, množstvo a druh objednaného tovaru, cenu za tovar, dopravné náklady a konečnú sumu na úhradu

Ak po odoslaní objednávky a prijatí potvrdzujúceho e-mailu Zákazník zistí, že uvedené údaje sú nesprávne, je povinný o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do jednej hodiny od prijatia potvrdzujúceho e-mailu, aby sa zabránilo nesprávnemu splneniu objednávky.

Ak Zákazník neobdrží potvrdzujúci e-mail najneskôr do 24 hodín, objednávka stráca pre Kupujúceho záväznosť.

Potvrdzujúci e-mail je vyjadrením akceptácie návrhu na zmluvu Predávajúcim a zároveň uzatvorením platnej kúpnej zmluvy medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

Nedoručenie potvrdzujúceho e-mailu znamená, že strany neuzavrú platnú zmluvu. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za nedoručenie potvrdzujúceho e-mailu v primeranej lehote, ak je dôvodom omeškania skutočnosť, že kupujúci uviedol nesprávnu e-mailovú adresu alebo e-mail nie je možné doručiť Zákazníkovi z dôvodu preťaženej e-mailovej schránky.

Objednávka sa považuje za elektronicky uzatvorenú kúpnu zmluvu a a podlieha ustanoveniam zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a Zákona č. CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch elektronického obchodu služieb a služieb informačneh spoločnosi. Na zmluvu sa ďalej uplatňuje Nariadenie vlády č. 45/2014 (II.26.) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.

Mylne zadaná objednávka:

 

Ak bola objednávka zadaná omylom, Zákazník ju môže zrušiť ešte pred odoslaním zásielky bez akýchkoľvek následkov na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle Dodávateľa. Ak Dodávateľ nie je schopný splniť objednávku v predpokladanom termíne (napríklad dodanie výrobku si vyžaduje niekoľko týždňov), Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek následkov.

 

 

4.5.Platba

Zákazník môže tovar zaplatiť bankovým prevodom, na dobierku alebo platobnou kartou (Visa, Mastercard) online.

Platba platobnou kartou online prebieha prostredníctvom platobnej brány Barion. Údaje o platobnej karte nemá obchodník k dispozícii. Službu prevádzkuje spoločnosť Barion Payment Zrt. pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo autorizácie: H-EN-I-1064/2013.

 

4.6. Faktúra

Na základe objednávky Predávajúci vyhotoví Zákazníkovi faktúru na potvrdenie platby, ktorá bude zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka.

 

4.7.Dodanie tovaru

 

Zásielky sú doručované prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

Dopravu zabezpečuje prepravná spoločnosť:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-111755

DIČ: 12369410-2-44

 

 

4.7.1 Dodacia lehota:

Dodacia lehota sa určuje podľa dátumu dodania uvedeného na výrobku.

 

4.7.2. Dopravné náklady:

Po umiestnení tovaru do košíka systém automaticky vypočíta dopravné náklady.

4.7.3. Nadmerná zásielka:

Prepravná spoločnosť prepravuje zásielky s maximálnou hmotnosťou 30 kg. Zákazník si môže objednať aj tovar s hmotnosťou presahujúcou tento limit, ale v takom prípade upozorňujeme, že objednávka môže byť rozdelená na viacero zásielok, pričom náklady na prepravu druhej (a každej ďalšej) zásielky budú účtované!

Ďalšie doručenie:

 

V prípade nevyzdvihnutia zásielky Zákazníkovi v lehote 5 pracovných dní bude zásielka automaticky vrátená na adresu Predávajúceho. Na žiadosť Zákazníka a po zaplatení ceny tovaru bankovým prevodom a pripísaní na účet Predávajúceho bude zásielka opätovne odoslaná na adresu Zákazníka na jeho náklady. Ak Zákazník opakovane nevyzdvihuje svoje zásielky, je internetový obchod oprávnený zasielanie ďalších zásielok na príslušné meno a adresu odoprieť.

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

5.1.Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia uverejnené v tomto bode sa vzťahujú výlučne na fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania a ktorá si kúpi, objedná, dostane, použije, využije tovar a ktorá je príjemcom obchodnej komunikácie, návrhu obchodnej zmluvy (ďalej len „Spotrebiteľ”).

Potrebiteľ má v zmysle Nariadenia vlády č. 45/2014 o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom v prípade kúpnych zmlúv právo na odstúpenie od zmluvy aj bez udania dôvodu a to do 14 dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu nadobudne

 • fyzickú držbu objednaného výrobku,
 • fyzickú držbu posledného výrobku, v prípade viacerých výrobkov objednaných v jednej objednávke a dodaných oddelene,
 • fyzickú držbu posledného dielu alebo posledného kusu, v prípade dodávky výrobku pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov,
 • fyzickú držbu prvého tovaru, v prípade zmlúv na pravidelnú dodávku tovaru počas vymedzeného obdobia.

 

Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch od skončenia pôvodnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy! Ak Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v období týchto 12 mesiacov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Spotrebiteľ uvedené informácie dostane. V prípade viacerých výrobkov objednaných v jednej objednávke a dodaných oddelene sa lehota počíta odo dňa nadobudnutia posledného výrobku.  

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj počas obdobia odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia objednaného tovaru.

V prípade, že sa Spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, je povinný o svojom rozhodnutí informovať Dodávateľa zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v článku 1 týchto VZP alebo, ak sú Predávajúci a Dodávateľ odlišné podnikateľské subjekty, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke Predávajúceho.

 

Spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslal Predávajúcemu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy (aj v 14. deň).

Dôkazné bremeno pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku znáša Spotrebiteľ.

Predávajúci zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy e-mailom v priebehu 3 pracovných dní.

Náklady na vrátenie tovaru na adresu Predávajúceho znáša Spotrebiteľ. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy a výmenný okrem nákladov na vrátenie tovaru žiadne iné náklady neznáša. V prípade, že Spotrebiteľ požiada o zrušenie objednávky, Spotrebiteľ musí kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti nano-tyre. Ak už bola objednávka dodaná, bude účtované spiatočné dopravné vo výške 7,- € s DPH za pneumatiku.

V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky uhradené platby, okrem nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Predávajúci môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť.

Predávajúci vráti zaplatené sumy Zákazníkovi bankovým prevodom na bankový účet, ktorého číslo uviedol Zákazník.

 

V prípade, že je vrátený tovar neúplný, poškodený alebo opotrebovaný, Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Takýto neúplný, poškodený alebo opotrebovaný tovar zašle Predávajúci späť Kupujúcemu.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou prílohy týchto VZP.

 

 1. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 

 

Na zodpovednosť predajcu vyplývajúcu zo záruky sa vzťahujú ustanovenia Zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a Nariadenia Ministerstva hospodárstva č. 19/2014 (IV. 29.) o postupe pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich zo záruky na výrobky predané na základe zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom.

Ak zakúpený tovar vykazuje vadu, Zákazník má právo – formou e-mailu – uplatniť reklamáciu e-mailom.

Predávajúci vyhovie žiadosti o opravu respektíve výmenu tovaru do 15 dní.

Predávajúci vyhotoví o uplatnení reklamácie zo strany Kupujúceho zápisnicu, ktorá obsahuje meno a adresu Kupujúceho a jeho súhlas so spracovaním údajov uvedených v zápisnici podľa Nariadenia ministerstva hospodárstva č. 19/2014 (IV. 29.), ďalej názov a cenu predaného tovaru, dátum dodania tovaru Predávajúcim, popis vady, dátum oznámenia vady a uplatňovaný nárok. Okrem toho Predávajúci v zápisnici zaznamená odpoveď na reklamáciu ako aj poučenie Kupujúceho o tom, že v prípade sporu môže Kupujúci iniciovať zmierovacie konanie.

Predávajúci vyhotoví na žiadosť Kupujúceho kópiu zápisnice. Predávajúci je povinný uchovávať zápisnicu podľa ustanovení zákona o správe daní (daňový poriadok).

 

6.1.Zodpovednosť za vady

 

V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho môže Kupujúci podľa zákona č. V z roku 2013 (Občiansky poriadok) uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady.

V prípade vady identifikovanej do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru je jedinou podmienkou uplatnenia záručných práv oznámenie vady Predávajúcemu a preukázanie zakúpenia reklamovaného tovaru u Predávajúceho. V takomto prípade sa Dodávateľ zbaví záručnej zodpovednosti ak dokáže, že k poškodeniu tovaru došlo až po jeho dodaní Kupujúcemu.

Po uplynutí doby 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru prechádza dôkazné bremeno na Kupujúceho, ktorý musí preukázať, že ním rozpoznaná vada existovala už v čase dodania tovaru.

Reklamáciu je možné uplatniť aj v prípade zľavneného tovaru a to na kvalitu výrobku, ak Predávajúci pri výrobku neoznačil dôvod zlacnenia.   

Na vady spôsobené nesprávnym používaním výrobku nie je možné uplatniť reklamáciu.

Kupujúci môže v rámci nárokov zo zodpovednosti za vady:

 • žiadať opravu alebo výmenu výrobku, okrem prípadu, kedy Kupujúcim zvolený spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky nie je možné realizovať alebo by takýto spôsob znamenal pre Predávajúceho v porovnaní s iným spôsobom uplatnenia záručných práv neúmerne vysoké náklady.
 • ak Kupujúci nemá záujem o opravu alebo výmenu výrobku, žiadať úmerné zníženie ceny výrobku, alebo vadu na náklady Predávajúceho odstrániť sám alebo požiadať na jej odstránenie niekoho iného, alebo – ako konečná možnosť - môže od zmluvy odstúpiť.   

Kupujúci má právo na zmenu jedného druhu nároku zo zodpovednosti za vady na iný, pričom náklady na takúto zmenu znáša Kupujúci, s výnimkou prípadov, kedy táto zmena bola odôvodnená alebo k nej došlo z dôvodov na strane Predávajúceho.

Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 2 mesiacov od zistenia závady, oznámiť akékoľvek závady. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby, ktorá plynie odo dňa dodania tovaru, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady nie je možné.   

V prípade uzatvorenia zmluvy so subjektom vyňatým z definície spotrebiteľa môže oprávnená osoba svoje nároky zo zodpovednosti za vady uplatniť počas premlčacej doby v trvaní jedného roka plynúcej odo dňa dodania tovaru.

6.2. Záruka výrobku

V prípade vady tovaru (hnuteľnej veci) môže Kupujúci, ktorý zodpovedá definícii spotrebiteľa – podľa vlastného uváženia – uplatniť svoje práva podľa bodu 6.1. alebo záruku na výrobok.

Zodpovednosť za vady a záruka na výrobok sa nemôžu uplatniť súčasne na tú istú vadu. V prípade úspešného uplatnenia práv zo záruky na výrobok je však je však Kupujúci oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady vymeneného výrobku alebo opravenej časti výrobku.

V rámci uplatnenia záruky na výrobok môže Kupujúci požadovať opravu alebo výmenu vadného výrobku. Vadu výrobku v prípade uplatnenia záruky na výrobok musí dokázať Kupujúci.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nezodpovedá požiadavkám na kvalitu platným v čase nákupu alebo ak nemá charakteristiky uvedené v technickom popise výrobcu.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky na výrobok v priebehu dvoch rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Po uplynutí tejto doby nárok na záruku zaniká. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť zistenú vadu výrobcovi. Za bezodkladné oznámenie vady sa považuje oznámenie vady v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Za škody vyplývajúce z omeškania ohlásenia vady zodpovedá spotrebiteľ.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky na výrobok voči výrobcovi alebo dodávateľovi hnuteľnej veci.

Výrobca, dodávateľ sa zbaví svojich záručných povinností na výrobok iba vtedy, ak preukáže, že:

 • výrobok nevyrobil respektíve nepredal v rámci svojej obchodnej činnosti alebo
 • sa vada výrobku podľa aktuálneho stavu vedy a techniky v čase uvedenia výrobku do obehu ešte nedala rozoznať alebo
 • k vade výrobku došlo následkom uplatnenia právneho nariadenia alebo povinného úradného predpisu.

Aby sa výrobca, predávajúci zbavil svojho záväzku za záruku na výrobok, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.

6.3. Povinná záruka:

V prípade chybného plnenia je Dodávateľ povinný postupovať podľa ustanovení Nariadenia vlády č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby.

Nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby obsahuje predpisy súvisiace s povinnou zárukou. 

Vecná pôsobnosť nariadenia sa vzťahuje výlučne na výrobky predané v zmysle spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na území Slovenskej republiky a vymenované v prílohe nariadenia.

Povinná záručná doba na tovary dlhodobej spotreby uvedené v prílohe nariadenia vlády je 1 rok a začína plynúť dňom nadobudnutia tovaru Kupujúcim alebo v prípade uvedenia tovaru do prevádzky Dodávateľom alebo ním poverenou osobou, odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky.

Dodávateľ sa zbavuje záväzku za povinnú záruku jedine v prípade, ak dokáže, že vada výrobku vznikla až po plnení zmluvy.

Záručné práva si môže uplatniť jedine Kupujúci, ktorý zodpovedá definícii spotrebiteľa v zmysle nariadenia vlády.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po nadobudnutí výrobku Kupujúcim z dôvodu

 • nesprávnej inštalácie (s výnimkou, ak výrobok uviedol do prevádzky Dodávateľ alebo ním poverená osoba respektíve ak nesprávna inštalácia bola zavinená nesprávnymi informáciami v návode na použitie)
 • používania výrobku v rozpore s jeho určením, ignorovania pokynov uvedených v návode na použitie,
 • nesprávneho skladovania, nesprávnej manipulácie, poškodenia,
 • škôd spôsobených prírodnými živlami a katastrofami.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje povinná záruka, môže Kupujúci:

 • v prvom rade – podľa vlastného uváženia – požadovať opravu alebo výmenu Výrobku, okrem prípadov, keď spôsob, ktorý si Kupujúci zvolil na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky nie je možné realizovať alebo by takýto spôsob znamenal pre Dodávateľa v porovnaní s iným spôsobom uplatnenia záručných práv a s prihliadnutím na hodnotu nepoškodeného výrobku, závažnosť porušenia zmluvy a škodu spôsobenú Kupujúcemu vyhovením jeho záručných práv, neúmerne vysoké náklady.
 • v prípade, že Dodávateľ odmietol opravu alebo výmenu výrobku alebo tejto požiadavke s prihliadnutím na záujmy Kupujúceho nedokáže vyhovieť v primeranom termíne, alebo už Kupujúci nemá záujem o opravu alebo v prípade výmeny výrobku môže kupujúci – podľa vlastného uváženia – požadovať primerané zníženie ceny výrobku, alebo vadu na náklady Dodávateľa odstrániť sám alebo požiadať na jej odstránenie niekoho iného, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade nevýznamnej vady nie je možné uplatniť právo odstúpenia od zmluvy.

Ak Kupujúci z dôvodu vady výrobku požiada o výmenu výrobku do troch pracovných dní odo dňa zakúpenia výrobku (jeho uvedenia do prevádzky), Dodávateľ sa nemôže odvolávať na neprimerané náklady, ale je povinný výrobok vymeniť, ak poškodenie výrobku bráni jeho správnemu používaniu. 

Opravu alebo výmenu – s prihliadnutím na vlastnosti výrobku a účel na aký ho Kupujúci zamýšľa používať – je potrebné zabezpečiť v primeranom čase a prihliadnutím na záujmy Kupujúceho. Dodávateľ musí usilovať o to, aby oprava alebo výmena bola prevedená maximálne do 15 dní.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať výrobok z dôvodu jeho záručnej opravy. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo jeho časti začína na vymenený (opravený) výrobok alebo jeho časť plynúť nová záručná doba.

Dodávateľ znáša náklady spojené s plnením záručnej povinnosti.

Právo na odstránenie vady, ktorá sa vyskytne v rámci záručnej doby pri normálnom používaní výrobku, je možné uplatniť v servisných strediskách, ktorých adresy sú uvedené na konci záručného listu, avšak kontakt na príslušné servisné stredisko je možné získať aj prostredníctvom zákazníckej linky Dodávateľa.

Kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne zodpovednosť za vady a záruku na výrobok. Okrem tohto obmedzenia si Kupujúci môže uplatniť záručné práva bez ohľadu na nároky vyplývajúce zodpovednosti za vady a záruky za výrobok.

Povinná záruka teda žiadny spôsobom nemá vplyv na uplatnenie práv Kupujúceho definované zákonom – predovšetkým na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, zo záruky na výrobok a na náhradu škody. 

Kupujúci oznámi Dodávateľovi svoj záujem uplatniť práva vyplývajúce zo záruky na kontakty uvedené v bode „Údaje o dodávateľovi”.

Ak medzi stranami vznikne spor, ktorý sa nepodarí urovnať, kupujúci môže požiadať o začatie zmierovacieho konania.

6.4. Postup pri uplatnení záruky:

Kupujúci oznámi Dodávateľovi svoj záujem uplatniť práva vyplývajúce zo záruky na kontakty uvedené v bode „Údaje o dodávateľovi”.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť písomnú zápisnicu o reklamácii podanej Kupujúcim.

Kópiu zápisnice poskytne Dodávateľ bezodkladne a preukázateľným spôsobom Kupujúcemu.

Ak sa Dodávateľ pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky Spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade zamietnutia aj dôvody zamietnutia a možnosť obrátiť sa na zmierovací výbor – preukázateľným spôsobom oznámiť Spotrebiteľovi v priebehu 5 pracovných dní.

Dodávateľ je povinný zápisnicu uchovávať po dobu päť rokov od jej spísania a predložiť ju na žiadosť kontrolného orgánu.

 

 1. Možnosti uplatnenia práv

 

7.1 Miesto, čas a spôsob vybavovania sťažností

Kupujúci môže v súvislosti s výrobkom alebo konaním Predávajúceho podať sťažnosť na kontaktoch uvedených v bode 1 týchto VOP.

V prípade reklamácie postupujeme podľa podmienok uvedených v Nariadení vlády č. 45/2014 (II.26.). Reagujeme na všetky podané sťažnosti a pri vyšetrovaní akéhokoľvek pochybenia z našej strany alebo zo strany našich dopravcov konáme v najlepšom záujme zákazníkov.

Svoju sťažnosť môžete predložiť Dodávateľovi:

prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected]

Predávajúci odpovie na písomne podanú sťažnosť v priebehu 30 dní od jej podania. Dodávateľ archivuje kópiu odpovede na sťažnosť po dobu 5 rokov.

V prípade zamietnutia sťažnosti informuje Dodávateľ Kupujúceho o dôvode jej zamietnutia.

 

 1. Ďalšie možnosti uplatnenia práv

Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a Kupujúcim nepodarí vyriešiť priamo v rámci rokovania s Predávajúcim, Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na zmierovací výbor príslušný podľa miesta jeho bydliska a iniciovať zmierovacie konanie respektíve obrátiť sa na zmierovací výbor príslušný podľa sídla Predávajúceho. Okrem toho má Kupujúci k dispozícii na vymáhanie svojich práv tieto prostriedky.

Zmluvné strany sa dohodli, že nezávisle do bydliska Kupujúceho sa pri riešení sporov riadia ustanoveniami maďarského práva a udeľujú právomoc nasledujúcim maďarským subjektom na riešenie spotrebiteľských sporov.

 • Podanie sťažnosti na úrade pre ochranu spotrebiteľa,
 • Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom online platformy Európskej Únie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Na území Maďarska je oprávnený konať v cezhraničných spotrebiteľských sporoch vyplývajúcich z online spotrebiteľských zmlúv a zmlúv na poskytovanie služieb Budapeštiansky zmierovací výbor (BBT).

 • Podanie návrhu na začatie zmierovacieho konania

Zmierovací výbor príslušný podľa sídla Dodávateľa je Zmierovaci výbor Sabolčsko-satmársko-berežskej župy

Názov:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Sídlo: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefónne číslo: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

E-mailová adresa: [email protected]

Na účely ustanovení o zmierovacom výbore je za spotrebiteľa považovaná podľa osobitného zákona aj mimovládna organizácia, cirkev, obytný dom, bytové družstvo, mikro-, malý alebo stredný podnik, ktorý kúpi, objedná, dostane, používa, využíva tovar alebo príjemca obchodnej komunikácie alebo návrhu kúpnej zmluvy. 

Dodávateľ je v zmierovacom konaní povinný spolupracovať.

 

 1. Spracovanie osobných údajov

Dodávateľ spracúva osobné údaje Kupujúcich v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uverejnených v osobitnej sekcii.

Zásady spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa.

 1. Neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných obchodných podmienok

Ak sa niektoré ustanovenie týchto VZP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto VZP a ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú v platnosti. Platné ustanovenia kúpnej zmluvy sa interpretujú tak, aby čo najviac zodpovedali pôvodným záujmom Dodávateľa a Spotrebiteľa.

 1. Zmeny VZP

Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo rozšíriť ustanovenia VZP v súlade s platnými maďarskými právnymi predpismi. Zmeny a doplnenia VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Zákazník navštevujúci webovú stránku Dodávateľa je povinný pravidelne sledovať zmeny a doplnenia týchto VZP. Ak Kupujúci pokračuje v návšteve internetového obchodu a zadá objednávku po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia týchto VZP, považuje sa to za súhlas Dodávateľa so zmenou a doplnením VZP.

 1. Ďalšie ustanovenia

Tieto VZP boli vypracované s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. CLXIV z roku 2005, zákona č. CVIII z roku 2001, zákona č. CXII z roku 2011, zákona č. V z roku 2013, Nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.), Nariadenia Ministerstva hospodárstva č. 19/2014. (IV. 29.) a ďalších platných právnych predpisov.

Ustanovenia týchto VZP považuje každý Predávajúci uverejnený na Webovej stránke za záväzné.

Tieto Všeobecné Zmluvné Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Webovej stránke.

 

Adresát:

Picmac Kft.

Nyíregyháza

Nyíregyháza Námestie Mártírok 9.

4400

 

 

Ja, dolupodpísaný/á, týmto uplatňujem svoje právo odstúpiť od zmluvy o kúpe nasledujúceho výrobku/výrobkov:

Druh zmluvy: Kúpno-predajná zmluva (zameraná na pneumatiky)

Presné pomenovanie výrobku:

Dátum uzatvorenia zmluvy/prevzatia výrobku:

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Sumu zodpovedajúcu cene výrobku prosím preveďte na nasledujúci bankový účet:

Názov banky:

Majiteľ bankového účtu:

Číslo bankového účtu:

 

 

FAQ

Neviete si rozhodnút? Máte otázky? Potrebujete pomoc? Kliknutím na FAQ nájdete odpovede na svoje otázky

Často kladené otázky

SPOĽAHLIVÝ OBCHOD

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

NANO-tyre je kvalitný webshop na portáli Heureka