Zásady spracúvania osobných údajov

v internetovom obchode

 

 

 1. Prevádzkovateľ

 

Názov spoločnosti:

Picmac Kft.

Sídlo spoločnosti:

4400 Nyíregyháza,

Mártírok tere 9.

Číslo v obchodnom registri:

15-09-084200

Daňové identifikačné číslo:

SK4120197884

Zástupca spoločnosti:

Tar Attila

 

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Na spracúvanie osobných údajov v internetovom obchode sa uplatňujú nasledujúce právne normy:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v platnom znení, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

 

 

 1. Informácie o spracúvaných údajoch

 

Okruh spracúvaných údajov a účel spracúvania

 

Okruh spracúvaných údajov, účel a dobu spracúvania ako aj právny základ a spôsob spracúvania údajov je uvedený v prílohe týchto zásad.

 

 1. Prístup k osobným údajom a ochrana osobných údajov

 

 1. Prístup k osobným údajom a ich sprostredkovanie

 

Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, spracúvajú zamestnanci Prevádzkovateľa za účelom plnenia svojich povinností.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje poskytuje príjemcom uvedeným v prílohe týchto zásad.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje príjemcom alebo štátnym orgánom neuvedeným v prílohe týchto zásad len výnimočne.

 

Môže tak konať v prípade, že je voči dotknutej osobe vedené súdne konanie a príslušný súd si vyžiada dokumenty s jej osobnými údajmi, polícia vyhľadá Prevádzkovateľa a v záujme vyšetrovania si vyžiada dokumenty s osobnými údajmi dotknutej osoby.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na svojich serveroch elektronicky respektíve v určitých prípadoch v papierovej forme. Na uchovávanie osobných údajov Prevádzkovateľ nevyužíva služby iných spoločností.

Prevádzkovateľ je vytvorením vhodných podmienok povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo pozmeňovaním. O prístupe k osobným údajom uchovávaným na serveri vedie Prevádzkovateľ evidenciu, ktorá umožňuje skontrolovať kto, kedy a k akým osobným údajom mal prístup.

 

 

 1. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov

 

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom.

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informácie o tom:

 

 1. aké osobné údaje sa spracúvajú,
 2. na akom právnom základe sa spracúvajú,
 3. za akým účelom sa spracúvajú,
 4. z akých zdrojov boli získané,
 5. akú dobu budú uchovávané.

 

Právo dotknutej osoby získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú (alebo nespracúvajú) jej osobné údaje,

 

 1. vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 2. nevzťahuje sa na anonymizované údaje
 3. nevzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú
 4. zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje.

 

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby poskytne prístup k jej osobným údajom a kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie/opakované kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.

 

Právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov

 1. nevzťahuje sa na anonymizované údaje
 2. vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 3. nevzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú
 4. zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje

 

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby opraví alebo doplní jej osobné údaje. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každú opravu osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1. Právo na vymazanie osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo žiadať o vymazanie osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva
 2. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov,
 3. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získaval alebo inak spracúval.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva,
 2. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 4. neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre realizáciu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 3. oprávnené dôvody spracúvania osobných údajov nemajú prednosť pred námietkou dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak

 1. dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov
 2. spracúvanie týchto osobných údajov Prevádzkovateľom nie je protiprávne,
 3. vymazanie je povinné v zmysle platných právnych predpisov,
 4. sú údaje dotknutej osoby zbierané v súvislosti so službami informačnej spoločnosti.

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každý výmaz osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(a)        snevzťahuje sa na anonymizované údaje;

(b)       vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

(c)        nevzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú;

(d)       zahŕňa aj jej pseudonymizované údaje.

 

Ak dotknutá osoba žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu podozrenia na nesprávnosť údajov, Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie jej osobných údajov počas obdobia, ktoré mu umožní overiť správnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak je ich spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich spracúvania.

 

Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak:

(a)        dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(b)       Prevádzkovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania,

(c)        dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ak

 1. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva z oprávnených dôvodov,
 2. dotknutá osoba čaká na potvrdenie o tom, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté (ak takí existujú), každé obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

Ak Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, môže

(a)        tieto osobné údaje uchovávať,

(b)       tieto osobné údaje s jej súhlasom spracúvať,

(c)        tieto osobné údaje spracúvať za účelom preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

 

 

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám (pokiaľ je to technicky možné) prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov

(a)        nevzťahuje sa na anonymizované údaje;

(b)       vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

(c)        nevzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa jej netýkajú;

(d)       nevzťahuje sa na jej pseudonymizované údaje.

 

 1. Lehota na vybavenie žiadostí dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť a odpovedať na právo dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odkedy si dotknutá osoba právo uplatnila.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že boli porušené Vaše práva, kontaktujte priamo Prevádzovateľa za účelom vzájomnej dohody. V prípade, že vzájomná dohoda nevedie k úspechu alebo nemáte záujem o takýto postup, môžete svoju sťažnosť adresovať súdu alebo Národnému úradu pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií (NAIH). V prípade súdneho konania môžete sťažnosť adresovať miestne príslušnému súdu.

 

Kontaktné údaje NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefón: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; webová stránka: www.naih.hu

 

 1. Úprava týchto zásad

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť znenie týchto zásad. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle príslušných právnych predpisov informovať zákazníkov listom alebo formou e-mailu o vykonanej zmene.

 

 

Spracúvanie osobných údajov pri nákupe

v internetovom obchode

     

 

 

P.č.

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

Kto má prístup k osobným údajom

Spôsob uchovávania: na papieri a/alebo elektronicky

Miesto uchovávania

Doba uchovávania

1.

Meno

Predaj produktov, fakturácia

Plnenie zmluvy alebo kroky predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy

Vedenie spoločnosti, Personál poverený predajom, Fakturácia

Elektronicky

Elektronický archív

Ako je uvedené v daňovom poriadku

2.

Adresa

Predaj produktov, fakturácia

Plnenie zmluvy alebo kroky predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy

Vedenie spoločnosti, Personál poverený predajom, Fakturácia

Elektronicky

Elektronický archív

Ako je uvedené v daňovom poriadku

3.

Online identifikátor

Predaj produktov, fakturácia

Plnenie zmluvy alebo kroky predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy

Vedenie spoločnosti, Personál poverený predajom, Fakturácia

Elektronicky

Elektronický archív

Ako je uvedené v daňovom poriadku

4.

E-mailivá adresa

Predaj produktov, fakturácia

Plnenie zmluvy alebo kroky predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy

Vedenie spoločnosti, Personál poverený predajom, Fakturácia

Elektronicky

Elektronický archív

Ako je uvedené v daňovom poriadku

5.

Telefónne číslo

Predaj produktov, fakturácia

Plnenie zmluvy alebo kroky predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy

Vedenie spoločnosti, Personál poverený predajom, Fakturácia

Elektronicky

Elektronický archív

Ako je uvedené v daňovom poriadku

 
 

Príloha č.1

Evidencia prenosu údajov

 

Poradové číslo

Dátum

Príjemca

Okruh osobných údajov

Iné údaje

Poznámka

1.

nepretržite

Amazon Web Services EMEA SARL

Údaje uvedené v týchto zásadách

 

Údaje potrebné na zabezpečenie hostingových služieb

2.

nepretržite

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Údaje uvedené v týchto zásadách

 

Údaje potrebné na zabezpečenie prepravných služieb

3.

nepretržite

The Rocket Science Group, LLC

Údaje uvedené v týchto zásadách

 

Údaje potrebné na zabezpečenie prepravných služieb

4.

nepretržite

Twilio Ireland Limited

Údaje uvedené v týchto zásadách

 

Údaje potrebné na zabezpečenie  prepravných služieb

 

FAQ

Neviete si rozhodnút? Máte otázky? Potrebujete pomoc? Kliknutím na FAQ nájdete odpovede na svoje otázky

Často kladené otázky

SPOĽAHLIVÝ OBCHOD

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

NANO-tyre je kvalitný webshop na portáli Heureka